PERFECT SHAPING TREATMENT

ใช้เทคนิค Roller Suction
จัดเรียงเซลส์ไขมันให้มี
โมเลกุลที่เท่ากัน
พร้อมกระตุ้นการ
หมุนเวียนออกซิเจน
และโลหิตในบริเวณที่มี
เซลลูไลท์
สลายเซลลูไลท์
สู่ผิวเรียบเนียนกระชับ